Algemene gegevens

 • Naam: Crossing Point, handelsmerk van Act!Ing
 • Bezoekadres: Grand Combin 2A, 5624 NM Eindhoven (donderdag en vrijdag)
 • E-mailadres: info@crossingpoint.nl
 • KvK-nummer: 17139825
 • BTW-identificatienummer: NL002027013B37

Aanbiedingen en levering

 • Schriftelijke aanbiedingen aan kerken, particulieren of bedrijven zijn geldig tot 15 dagen na dagtekening.
 • In geval van overmacht, waaronder begrepen ziekte of arbeidsongeschiktheid van één of meer trainers of sprekers, heeft Crossing Point het recht de training, module, workshop of  toerustingsdag naar een latere datum te verschuiven of te annuleren. Als er betaling heeft plaats gevonden zal er in overleg en redelijkheid gezocht worden naar compensatie.
 • Trainingen, modules, workshops en toerustingsdagen vinden doorgang bij een redelijk aantal deelnemers, te bepalen door Crossing Point. Indien om deze reden geannuleerd wordt, ontvangen betalende deelnemers hun geld terug binnen een termijn van 5 werkdagen.

Verplichtingen afnemers

 • Afzeggen van een (betaalde) training, module, workshop of toerustingsdag kan tot 2 kalenderweken voor aanvang van het betreffende event. Het volledige bedrag zal dan binnen 5 werkdagen teruggestort worden. Binnen een kortere termijn zullen we zoeken naar een redelijke oplossing met inachtneming van door Crossing Point geleden schade.
 • Indien trainingen, workshops of toerustingsdagen gehouden worden op een andere locatie dan Grand Combin 2, 5624 NM Eindhoven, of Elburglaan 51, 5651 EH Eindhoven, dient de organisatie op die locatie te voorzien in faciliteiten en voorzieningen die opgenomen worden in de offerte of overeenkomst.
 • Indien trainingen, workshops of toerustingsdagen gehouden worden op een andere locatie dan Grand Combin 2, 5624 NM Eindhoven, of Elburglaan 51, 5651 EH Eindhoven en dit kan om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan dient de organisator ter plekke Crossing Point daarvan ten spoedigste op de hoogte stellen. Indien Crossing Point kosten heeft gemaakt aan drukwerk, materiaalkosten of anderszins, wordt er gezocht naar een redelijke schadeloosstelling.

Herroepen van giften

 • Na het doneren van een gift via de betaalopties van www.crossingpoint.nl, bieden we de mogelijkheid om binnen 5 werkdagen de gift te herroepen en terug te vragen door een mail te sturen aan info@crossingpoint.nl. Het bedrag wordt dan binnen 10 werkdagen teruggestort.

Aansprakelijkheid

 • Fysiek aangeschafte producten (boeken etc.) kunnen tot 14 dagen na aankoop onbeschadigd geretourneerd worden, onder terugbetaling van het volledige aankoopbedrag. Portokosten voor retourneren zijn voor rekening van de retourzender van het product.
 • Crossing Point is nimmer aansprakelijk voor enig fysiek of psychisch letsel bij deelnemers van trainingen, modules, workshops, toerustingsdagen of bij cliënten die zorg van Crossing Point ontvangen.

Aangepast op 11 maart 2022