Page under construction

Geloof

God heeft besloten de mens te redden door geloof in het evangelie van Zijn Zoon. Het evangelie is een kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. Het kruis is ook een dwaasheid voor deze wereld. Geloven in wat God zegt leidt tot herstel, genezing en bevrijding en levens die veranderen.

Wij kiezen er nadrukkelijk voor om te geloven wat God zegt en dit te stellen boven gevoel, omstandigheden en menselijke wijsheid. We herkennen daarbij dat geloofshelden in de Bijbel vaak in geloof vol moesten houden omdat ze nog niet zagen wat er beloofd was. Die houding van volharden in geloof streven we na in alles wat we doen.

Kracht

We toetsen aan het woord van God, maar houden ons niet bezig met ‘strijdvragen’. Ook benaderen we het evangelie niet als filosofie of een samenraapsel van ‘mooie gedachten’. Het prediken van het evangelie en alles wat daarmee te maken heeft (redding voor de eeuwigheid én genezing en bevrijding in deze tijd) gaat gepaard met kracht. Dit wil zeggen dat het zal leiden tot de morele kracht om keuzes te maken voor God en Zijn principes, maar ook tot uitingen van kracht waardoor mensen bevrijd en hersteld zullen worden. Kracht zal merkbaar dienen te zijn als het evangelie en wat daarmee te maken heeft gepredikt wordt.  We weten dat we in alles wat we doen afhankelijk zijn van God. God werkt in en door ons door de Heilige Geest. In gehoorzaamheid streven we dan ook naar de liefde én naar de geestelijke gaven van de Heilige Geest. Hij krijgt dan ook ruimte om de richting te bepalen en te doen wat Hij wil.

Vrijheid

God is de Schepper van de hemel en de aarde. Mensen zijn gemaakt naar het beeld van God en ieder mens vertegenwoordigt een stukje van Hem. Hij maakte de mens als man en vrouw in grote veelkleurigheid. Om deze reden staan wij voor een cultuur van vrijheid waarin deze veelkleurigheid zich kan uiten. Vrijheid gaat samen met verantwoordelijkheid. De vrijheid van mensen wordt begrensd door de vrijheid van anderen.

God Zelf is dé Creator. God spreekt de taal van alle mensen. Binnen Crossing Point zoeken we naar creativiteit om op allerlei manieren de boodschap van het evangelie uit te dragen.

Gods denken is hoger dan ons denken en het dwaze van God is wijzer dan de wijsheid van de mensen. Dit betekent dat God mag doen wat Hij wil, ook als dit ons begrip of ons criterium van wijs of dwaas overstijgt. Wij willen meebewegen met wat Hij wil.

God heeft het ‘risico’ genomen ons tot Zijn beelddragers te maken. Hij geeft ons ruimte om keuzes te maken en ook om fouten te maken. Binnen Crossing Point willen we ook ruimte gebruiken én geven. We durven daarom ook risico’s te nemen en fouten te maken. Ook deze vrijheid gaat samen met het nemen van verantwoordelijkheid als er dingen mis gegaan zijn.

Vreugde

Vreugde en blijdschap zijn ons voorgeleefd door de Heer Jezus. God zorgt voor ons en Hij is trouw. Zijn trouw en liefde blijkt ook uit de dingen die Hij in onze levens doet. Hij moedigt ons aan om blij te zijn met wie Hij is en wat Hij doet. Hij is de Leidsman en Voleinder van het geloof.  Binnen Crossing Point willen we een cultuur van geloof. We willen ‘vieren’ wat God doet en blij zijn om grote en kleine dingen die Hij doet in de levens van mensen. Dit betekent dat we ruimte bieden voor getuigenissen die hoop geven. Ook mogen we genieten van alles wat Hij ons geeft als onze Vader.  Humor en blijdschap krijgen veel ruimte in deze bediening.

Vrede

Binnen Crossing Point streven we naar vrede. De aanwezigheid van de Vredevorst Zelf zal vrede geven en in alles wat we doen proberen we Hem te vertegenwoordigen. Vrede gaat samen met recht en gerechtigheid. Vrede en conflicten zijn niet strijdig mits ze in liefde opgelost worden.

God stelt geen ‘orde’ tegenover ‘wanorde’. Dit wil zeggen dat Gods criterium voor wat ‘netjes’ is en ‘zo hoort’, wellicht anders is dan het onze. Blijkbaar is vrede de juiste maat. We zullen binnen Crossing Point dan ook niet streven naar heel rigide structuren en werkwijzen, maar naar de aanwezigheid van de Vredevorst Zelf.

Liefde

God heeft ons in liefde uitgekozen. God houdt van mensen en wil dat we Hem, anderen én onszelf liefhebben. Dit betekent dat we er in alles naar zullen streven liefde te betonen en mensen te benaderen in overeenstemming met hoe God naar hen kijkt. We zijn altijd op zoek naar de bestemming die God voor mensen heeft en zullen dat proberen te cultiveren. We vinden het belangrijk dat mensen geëerd worden (niet vereerd) om wie ze zijn, wat God in hen ziet en in hen gelegd heeft en in wat ze doen. Dit betekent dat we ons daarop zullen richten. Mensen zijn kostbaar en waardevol. Dit betekent dat we hen zullen behandelen op een manier die daarbij past. We streven naar een cultuur waarin we elkaar bemoedigen, complimenteren en aanmoedigen.

We vinden het belangrijk oog te hebben voor het zwakke en juist hen te versterken. We zien dit als een daad van aanbidding van hun Maker.